Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

13 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ...

Δεκατρείς υποψηφιότητες κατατέθηκαν για τη θέση του "Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης" στο δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και είναι οι εξής, κατ' αλφαβητική σειρά:

 1. Βλάχου Σοφία του Ιωάννη
 2. Γκέκα Χρυσούλα του Θωμά
 3. Γκουρβέλος Σταύρος του Παναγιώτη
 4. Καΐτσα Αναστασία του Παναγιώτη
 5. Κλωνής Μιχαήλ του Βασιλείου
 6. Λάσκος Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
 8. Μπάκος Παναγιώτης του Βασιλείου
 9. Νούλα Φωτεινή του Αθανασίου
 10. Ντόκου Δήμητρα του Χρήστου
 11. Παναγιώταρου Ελένη του Ιωάννη
 12. Σιγάλα Ειρήνη του Νικολάου
 13. Χαραλάμπης Ιωάννης του Παναγιώτη
Διαβάστε και το σχετικό άρθρο του Καλλικράτη για τον τρόπο εκλογής και τις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη.

ΑΡΘΡΟ 77 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κα­τοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέ­γεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ι­στοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχεί­ρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαρα­στάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να ε­πιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη α­κολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρ­χών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αι­τιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγό­μενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεω­μένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριά­ντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαρα­στάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανε­ξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτι­κών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμό­τητας.
5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζε­ται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνε­δρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκη­σης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντι­κών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοι­νοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υπο­χρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προ­έδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστα­τική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επι­χείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτι­κούς συμβούλους. 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η Κυβέρνηση έφτιαξε τον Καλλικράτη για την πλήρη υποταγή και τον έλεγχο των ΟΤΑ. Τη μετατροπή τους σε εισπρακτικούς μηχανισμούς. Σαν επίφαση έβαλε και τον «συμπαραστάτη» του δημότη (που θα διοριστεί από τις μεγάλες υποταγμένες παρατάξεις) για τα ... παράπονα, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες.
Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα και να μπει στη λογική τους. Πρέπει να απέχει, να καταγγείλει και να ενημερώσει τους κατοίκους ότι τα δικαιώματά τους μόνο μέσα από λαϊκούς αγώνες είναι δυνατόν να τα υπερασπίσουν. Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ πρέπει να τους βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή.